महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र (अयि गिरिनन्दिनि) – Mahisasurmardini Stotram (Aigiri Nandini) in Hindi

Aigiri Nandini (Mahisasurmardini Stotram)

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र इन हिंदी अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि.. ॥ सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख …

Read more