महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र (अयि गिरिनन्दिनि) – Mahisasurmardini Stotram (Aigiri Nandini) in Hindi

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र इन हिंदी अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि.. ॥ सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरतेत्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते।दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि… ॥ अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनि हासरतेशिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते।मधुमधुरे मधुकैटभ…

Best At Your Service Carpet Cleaning

Looking for best at your service carpet cleaning? Cleaning Services AvailableDust bustersHygienicOffering you a full range of home cleaning solutionsA Spotless Home is a Quick Call AwayGet Your Life Back in Covid-19 LockdownMaid Services for Every Inch of the Place Different type of service of cleaning Recurring cleaning servicesCarpet cleaningPressure…